SRD SK Põhikiri

Kinnitatud SRD spordiklubi asutamislepinguga 02. veebruaril 1997.a.
1. Üldsätted.

1.1. SRD spordiklubi (edaspidi klubi) on iseseisav ühiskondlik mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel spordihuvilisi inimesi, kes tunnistavad käesolevat põhikirja.
1.2. Klubi eesmärgiks on tervisliku eluviisi järgimine ja propageerimine, osalemine spordiüritustel ja spordiürituste korraldamine.
1.3. Klubi lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, sõlmitud lepingutest ja oma liikmete huvidest ja soovidest.
1.4. Klubi on juriidiline isik alates selle kandmisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.5. Klubil on oma pitsat, pangaarve ja muu vastav sümboolika.
1.6. Klubi asukoht on Nõmme tee 19-49, Tallinn.

 

2. Põhiülesanded.

2.1. Sportliku eneseteostuse võimaldamine, tervisespordi ja tervislike eluviiside propageerimine..
2.2. Nimetatud eesmärkidel klubi.
– korraldab spordivõistlusi ja ühistreeninguid;.
– korraldab õppe-treeninglaagreid, seminare ja võistlusreise;.
– korraldab klubi liikmete osavõttu linna, vabariigi või rahvusvahelistest spordivõistlustest ja muudest üritustest ja seminaridest;.
– tegeleb muu majandustegevusega, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks..
2.3. Klubil on õigus sõlmida lepinguid ettevõtete, teiste ühingute ja kodanikega Eesti Vabariigis ja välismaal.

 

3. Klubi liikmed, nende õigused ja kohustused.

3.1. Klubi liikmeks võivad olla kõik spordi arengust huvitatud ja vähemalt 18 aastased inimesed, kes on klubi esimehele esitanud sellekohase avalduse ja mis on klubi esimehe poolt rahuldatud.
3.2. Alla 18.a. noored on klubi noorliikmed. Noorliikmel ei ole hääleõigust ja ta maksab liikmemaksu 50% ülatuses.
3.3. Klubi toetajad võivad olla kõik ettevõtted, organisatsioonid, ühingud või üksikisikud, kes soovivad kaasa aidata klubi eesmärkide saavutamiseks. Klubi ja toetaja vahelised suhted reguleeritakse lepinguga.
3.4. Klubi liikmed maksavad liikmemaksu üldkoosoleku poolt kindlasmääratud suuruses ja korras (noorliikmed maksavad 50%).
3.5. Klubi liikmed kannavad materiaalset vastutust nende kasutusse antud klubi varustuse tahtliku rikkumise või mittetagastamise eest.
3.6. Klubi liikmel on õigus
– võtta osa klubi tegevusest ja kõikidest üritustest;
– valida ja olla valitud klubi juhtimisorganitesse (alates 18 a.);
– esitada klubi esimehele ettepanekuid ja arupärimisi klubi tegevust puudutavates küsimustes;
– võistelda klubi nimel;
– olla valitud esindama klubi teistes organisatsioonides, ühingutes, spordi-, kultuuri ja muudel üritustel;
– kasutada klubi varustust ja sümboolikat;
– kasutada klubi soodustusi esimehe poolt kindlaksmääratud tingimustel;
– kirjaliku avalduse alusel klubist välja astuma.
3.7. Klubi liige on kohustatud
– järgima klubi põhikirja ning täitma klubi üldkoosoleku ja esimehe otsuseid;
– tasuma igaastaselt klubi liikmemaksu vastavalt klubi üldkoosoleku otsusele; liikmed, kes ei ole mõjuva põhjuseta tasunud liikmemaksu kahe kalendriaasta jooksul, loetakse automaatselt klubist lahkunuks ja kustutakse nimekirjast;
– võtma aktiivselt osa klubi tegevusest;
– hoidma ja kasutama otstarbekalt klubi vara ning aitama kaasa selle korrastamisele ja hankimisele;
– harrastama ja propageerima terveid eluviise, pidama kinni spordieetikast;
– klubi põhikirja rikkumisel võib esimees teha liikmele noomituse või ta klubi liikmeskonna hulgast välja arvata.

4. Klubi juhtimine ja struktuur.

4.1. Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt kord aastas.
4.2. Klubi üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui selles osaleb või on esitatud üle 1/2 klubi liikmetest.
4.3. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 1/2 koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest ja seadusega ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.
4.4. Klubi juhib ja esindab kõigis õigustoimingutes juhatus, mis koosneb ühest liikmest – klubi esimehest, kes valitakse üldkoosoleku poolt.
4.5. Klubi üldkoosolek
– otsustab kõik klubi tegevuse põhiküsimused;
– muudab ja täiendab võtab vastu põhikirja ja teeb selles;
– kinnitab klubi sümboolika;
– kuulab ära ja kinnitab esimehe tegevusaruande ja raamatupidamise aruande;
– määrab liikmemaksu suuruse;
– kinnitab eelarve ja tegevusplaani;
– võtab vastu otsuse klubi reorganiseerimise või likvideerimise kohta.
4.6. Klubi esimees
– juhib klubi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal;
– omab õigust esindama klubi spordiliitudes, organisatsioonides, firmades, riigi- ja krediidiasutustes, sealhulgas välismaal;
– sõlmub lepinguid klubi nimel;
– omab allkirjaõigust, sealhulgas panga- ja krediidiasutustes;
– otsustab liikmeks vastuvõtu, liikmest lahkumise;
– koostab tööplaani ja tagab selle täitmise;
– organiseerib ja juhib klubi tegevust;
– võtab tööle ja vabastab klubi palgalised töötajad ning määrab nende palgad;
– käsutab klubi vara;
– premeerib, autasustab;
– määrab ja otsustab klubi majandustegevusega seotud muid küsimusi.

 

5. Klubi vara, majandustegevus ja vastutus.

5.1. Klubi varaks loetakse klubi tegevuse arendamiseks annetatud, ostetud või ettevõtete, organisatsioonide poolt kasutamiseks antud spordiinventar, -rajatised ning muud klubi tööks vajalikud vahendid.
5.2. Klubi rahalised vahendid moodustatakse
– liikmemaksudest
– sportlik-tervistavate ürituste või harjutusgruppi tööst osavõtjatelt laekuvatest osamaksudest, mille suuruse määrab klubi esimees;
– tasuliste spordialaste teenuste eest laekunud summadest;
– sihtotstarbelistest eralditest;
– sponsoride toetustest;
– organisatsioonide ja üksikisikute toetustest;
– muudest laekumisest, mis on vajalikud klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadustega.
5.4. Klubi liikmel ei ole õigust klubi varale ja klubi ei ole õigust klubi liikme varale.
5.5. Klubi ei kanna vastutust klubi liikmete varaliste kohustuste eest.
5.6. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.7. Klubi võib omada valuutaarvet. Raha kasutamist korraldab klubi esimees vastsvalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

 

6. Klubi reorganiseerimine ja likvideerimine.

6.1. Klubi on asutatud piiramata tähtajaga. Klubi reorganiseeritakse või likvideeritakse klubi üldkoosoleku otsuse põhjal.
6.2. Reorganiseerimise korral nimetab üldkoosolek klubi õiglusjärglase, kellele lähevad üle õigused ja kohustused ning tehakse vastavad muudatused klubi põhikirjas.
6.3. Klubi likvideeritakse
– kui klubi üldkoosolek tunnistab tegevuse lõpetamise vajalikuks;
– kui klubi liikmete arv on väiksem kui kaks;
– muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
6.4. Klubi likvideerimisega seotud küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
6.5. Peale kreeditoride nõudmiste rahuldamist jagatakse ülejäänud klubi vara vastsvalt klubi üldkoosoleku otsuse klubi liikmete vahel.