EMV tavarada, M50 (10/09/2022) EMV tavarada, M50 (10/09/2022)