WMOC Long Final (16/07/2022) WMOC Long Final (16/07/2022)